Detta är endast ett exempel av hur en FAQ skulle kunna se ut, här behöver ni se över vanliga frågor och svar. Just nu är det finska översättningar och inte alltid relevanta frågor.

Nycklar, lås, dörrar och dörröppningar

Om du är ägare (delägare) av lägenheten börjar processen med att beställa en ny nyckel genom att kontakta den enhet som ansvarar för fastighetens nyckelhantering. Fastighetens nyckelförvaltning är vanligtvis dess fastighetsförvaltare, men i vissa fall sköter fastighetsförvaltningen nyckelhanteringen.

Själva beställningen av en ny nyckel och leveransen till den boende görs alltid av det organ som ansvarar för nyckelhanteringen i bostadsbolaget. Om beställningen görs av ett underhållsföretag meddelar det även fastighetsskötaren.

Observera att beställning av en ersättningsnyckel eller en tilläggsnyckel vanligtvis också kräver godkännande från ägaren (partnern) av lägenheten. Så om du ska hyra din lägenhet, kontakta först hyresvärden så att beställning av ny nyckel kan påbörjas.

Om du är osäker på vem som ansvarar för nyckelförvaltningen av din egen fastighet, kontakta fastighetsskötaren eller fastighetsskötselns kundtjänst.

Om nyckeln råkar falla ner i hisschaktet är rätt adress att kontakta företaget som ansvarar för hissunderhållet. Om hissföretagets kontaktuppgifter/nödnummer av en eller annan anledning inte finns i hissen eller på byggföretagets anslagstavla kan du även be om dem hos fastighetsskötselns kundtjänst. Om så önskas kan underhållskundtjänsten även kontakta hissföretaget för den boendes räkning.

Observera att ett separat “nyckelräddningsbesök” beställt från hissföretaget alltid faktureras den som tappat nycklarna. Nycklarna kan hämtas ut i schaktet kostnadsfritt i samband med annat underhåll eller inspektionsbesök i hissen.

Underhåll och skötsel av lägenhetens ytterdörrar är bostadsbolagets ansvar och det är bra att anmäla eventuella fel till fastighetsförvaltningen direkt.

Partnern ansvarar för underhåll och skötsel av innerdörrar, inklusive mellandörrar till ytter- och balkongdörrar. Men vid behov kan även proffs inom fastighetsunderhåll eller renoveringsbyggande ta hand om reparation och underhåll av dessa dörrar, men kostnaderna för åtgärderna faktureras separat från partnern.

Om en hyresboende upptäcker ett fel i lägenhetens innerdörrar är det alltid bra att först meddela hyresvärden för att komma överens om korrigerande åtgärder.

Byggföretaget ansvarar för husets ytterdörrar. Fel som uppstår i dem kan anmälas till fastighetsskötselns kundtjänst.

Kolla priset för att öppna dörren, kontaktuppgifter på vår hemsida eller vår kundtjänst.

Att öppna dörren debiteras den som begär öppningen. Lägenhetsdörren kan endast öppnas av underhållsföretaget för en person som är folkbokförd i byggnaden. Av den anledningen är det bra för boende att se till att lämna en flyttbesked direkt vid inflyttning.

Om personen inte har angett sina uppgifter i husregistret och önskar få dörren öppnad kan ärendet i vissa situationer även klargöras med Digital- och Befolkningsupplysningsverket (tidigare Befolkningsregistercentralen) eller med hjälp av andra handlingar (hyresavtal). eller köpebrev).

Observera att den som begär öppning måste kunna styrka sin identitet i samband med öppningen, t ex med förar- eller identitetskort.

Bostadsbord

Det enklaste sättet att ändra eller lägga till namn på dörren till din egen lägenhet och på namntavlan bredvid husets ytterdörr är via flyttbeskedet som finns på vår hemsida. Det elektroniska formuläret ber om all nödvändig information för att även uppdatera det officiella husregistret.

Om du är gammal invånare och ditt namn har ändrats kan du även anmäla den nya informationen genom att kontakta vår kundtjänst via mejl eller telefon.

Bastuskift och parkeringsplatser

Bastuskift sköts vanligtvis av antingen fastighetsskötaren eller ett underhållsföretag. Många bostadsrättsföreningar har en reservationslista för bastupass och instruktioner för att boka pass i samband med byggnadens allmänna anslagstavla.

Om du är osäker på vems ansvar det är att underhålla bastupass eller hur du gör en bokning kan du även kontakta vår kundtjänst. Vi ger gärna råd i frågan vidare.

Parkeringsplatser är reserverade i de flesta byggföreningar genom en väntelista. Det är bra om en ny invånare som kör bil ska registrera sig på listan direkt vid flytt. I praktiken får man en parkeringsplats när en blir ledig, till exempel när en gammal boende flyttar ut.

Observera att särskilt i bostadsrättsföreningar, där samarbetspartnerna också är bosatta i stor utsträckning, kan väntetiderna ibland vara långa. Dessutom kan vissa byggnader med begränsade parkeringsplatser ha olika policyer när det gäller tilldelning av parkeringsplatser. Det handlar till exempel om enplatsregeln och boendepartners företrädesrätt att få en parkeringsplats framför hyresgäster.

Mer information om bostadsrättsföreningens parkeringspolicy finns vanligtvis på bostadsrättsföreningens allmänna anslagstavla. Behöver du mer information kan du även kontakta vår kundtjänst.

Luftkonditionering, värme och säkringar

Den vanligaste orsaken till att lägenheten är sval är felaktig placering av värmeradiatorns termostat: till exempel kan termostaten ha glömts stänga i början av eldningssäsongen och radiatorn värmer därför inte upp och värmer lägenheten. Den boende kan öppna radiatortermostaten genom att vrida den moturs till öppet läge. Fastighetsskötarna hjälper även till med att öppna termostaten vid behov. Om kylaren fryser och förblir sval trots att termostaten öppnas, måste den ventileras av fastighetsunderhåll.

Ibland värmer värmeradiatorn inte upp lägenheten ordentligt, eftersom en soffa eller andra tunga möbler placeras framför den, vilket förhindrar att värmen stiger från radiatorn in i lägenheten. Gardiner framför radiatorn kan också försvaga enhetens värmeeffekt. Värmeradiatorn fungerar mest effektivt när luft kommer till termostaten och strömmar fritt genom radiatorn.

Lägenheten kan ibland kännas sval även på grund av ett fönster som lämnats öppet eller för att fönstertätningarna är i dåligt skick. Det är bra att regelbundet kontrollera tätningarna på fönster och dörrar, speciellt i början av eldningssäsongen. Speciellt tätningarna på ventilationsfönster som öppnas många gånger utsätts för stor påfrestning. Om tätningarna är slitna eller de “sliter” bör de förnyas. Att förnya tätningen av innerramen är partnerns ansvar, men vi kan utföra reparationen som separat fakturerat arbete. Begär en offert från vår kundtjänst.

Observera att speciellt i nya byggnader är driften av värmesystemet ofta baserad på den rådande temperaturen utomhus. På dessa platser stiger och sjunker den lägenhetsspecifika temperaturen automatiskt i enlighet med svängningarna i utetemperaturen och effekten av uppvärmning/kyla kanske bara märks med en fördröjning.

Du bör kontakta vår kundtjänst så tar vi reda på orsaken till ljudet.

Ibland kan filtret i en lägenhetsspecifik luftkonditionering i en lägenhet vara så smutsigt att det överbelastas maskinen och därför avger ett ovanligt störande ljud. I dessa situationer är det bra att göra en serviceförfrågan till oss, så tar vi hand om att byta filtret och serva enheten så snart som möjligt.

 1. Ta först reda på vilken säkring som har gått? Stiftet i änden av kontaktsäkringen är vanligtvis loss.
 2. Strömmen kan stängas av från huvudströmbrytaren för att garantera säkerheten, men om ingen annan ljuskälla finns tillgänglig på säkringsbytesplatsen, kan säkringen bytas ut med särskild försiktighet medan huvudströmbrytaren är på.
 3. Säkringen sitter under säkringslocket. Kontrollera att den är intakt. När porslinsisoleringen eller skyddsglaset på säkerhetskåpan är skadad kan fingrarna röra vid farliga strömförande metalldelar under porslinet. Ett skadat säkerhetsskydd måste omedelbart bytas ut mot ett nytt.
 4. Säkringen kommer ut med säkringslocket genom att vrida av det. Om säkringen fortfarande fastnar på kortet, sätt tillbaka säkringslocket och försök igen. Under inga omständigheter får du röra vid den synliga säkringen som är fäst på brädan med händerna!
 5. Byt ut den nya säkringen i säkringslocket. Storleken på säkringen (ampere A) kan hittas från den gamla säkringen, färgkoden på bottenkontakten eller en lossad etikett.
 6. Skruva fast säkringslocket med säkringarna ordentligt på plats.
 7. Slå på strömmen från huvudströmbrytaren, växla till läge I
 
 1. När automatsäkringen löst ut vrids den lilla spaken automatiskt till 0-läget.
 2. Innan du vrider på säkringen är det en bra idé att kontrollera den använda elektriska enheten.
 3. Vrid omkopplaren till läge I.
 4. Om spaken omedelbart återgår till 0-läget igen, bör du tillkalla en elektriker.

Husets gemensamma utrymmen och uteplatser

Alla lampor som finns i husets gemensamma utrymmen och på gården är byggföretagets ansvar. Du kan meddela oss om eventuella defekter som uppstår i dem.

Alla lampor som finns i husets gemensamma utrymmen och på gården är byggföretagets ansvar. Du kan meddela oss om eventuella defekter som uppstår i dem.

Vi tar hand om fastigheterna och deras gårdsytor enligt underhållskontraktet. Ibland ändras väderförhållandena snabbt (t.ex. under natten) och din egen trädgård kan verka ovårdad på morgonen. I dessa situationer bör du behålla lugnet: sandblästringen kan mycket väl komma, men den har inte gjorts ännu.

Om du upplever att din egen gård inte har skötts ordentligt och den därför förblir halt längre bör du meddela kundtjänst.

Olyckor, skador, skadedjur och störningar

Skadans omfattning avgör handlingssättet och vem som är först med att meddelas om situationen: larmcentral, fastighetsskötare eller underhållsföretag. Om möjligt, efter att ha märkt skadan, förhindra att ytterligare skada uppstår.

Anmälan bör göras i den s.k vid en låg tröskel, d.v.s. om risken för vattenskador till och med överträffar dig, är det bra att anmäla ärendet.

Det är viktigt att observationer relaterade till vattenskador alltid rapporteras per telefon till kundtjänst eller under jourtid till journumret. På så sätt kan situationen reageras så snabbt, tillförlitligt och effektivt som möjligt.

I situationer som hotar hälsa, liv eller egendom ska du alltid först kontakta fastighetsskötaren eller larmcentralen som situationen kräver. Om information om vad som hänt är nödvändig för oss kommer det oftast till oss genom fastighetsförvaltaren. Självklart kan du även anmäla händelsen till vår kundtjänst om du behöver vår hjälp.

Att utreda olika störningar i boendet, som att dämpa ljud nattetid, ingår i princip inte i underhållsföretagets uppgifter. Om ditt boende störs kan du meddela fastighetsskötaren och larmcentralen enligt situationen. Du kan också försöka klura ut saker tillsammans med styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Beroende på situationen kommer inbrottet att anmälas till fastighetsskötaren eller polisen som ger närmare instruktioner.

Det är lämpligt att ta ett foto av brottmärkena så fort de är färska när de upptäcks. Bilden underlättar ofta utredningen av ärendet och genomförandet av korrigerande åtgärder som situationen kräver.

 
Sockermaggot är ett ganska vanligt problem i finländska hem och kök, och deras låga förekomst kräver inga storskaliga åtgärder (t.ex. förgiftning). Om sockerlarver bara förekommer lokalt bör man först rensa ur torrvaruskåpen i köket och döda larverna genom att hälla kokande vatten i köksavloppet. Att hälla vattnet bör upprepas regelbundet, först varje vecka och senare varje månad, tills larverna inte längre visas. Om det verkligen finns mycket sockerlarver och de även förekommer i överflöd i andra lägenheter i bostadsbolaget kan du anmäla ärendet till fastighetsförvaltaren, som beslutar om eventuella ytterligare åtgärder som ska vidtas.
 
Om det finns andra skadedjur i lägenheten, som mal eller vägglöss, är det bra att anmäla underhåll. Om det är mycket skadedjur och de förekommer på flera ställen kan du även kontakta byggbolagets fastighetsförvaltare direkt.

Vitvaror och belysning och deras installationsarbete

Om till exempel en ny lampa installerad i taket i lägenheten inte omedelbart verkar fungera bör du försöka ta reda på om problemet ligger i lampan eller uttaget. Med andra ord kan belysningsanordningens funktion kontrolleras i ett annat uttag (där andra lampor fungerar) och uttagets funktion kan testas med en annan lampa.

Hittas felet i uttaget är det byggföretagets ansvar att reparera det. I det här fallet kan du meddela oss och vi kommer att ge nödvändig hjälp.

Installation av hushållsapparater ingår inte i fastighetsskötseln av bostadshus och är praktiskt taget alltid sambon/boendes ansvar. Kiinteistöhuolto kan dock vid behov installera utrustning som separat fakturerat arbete. Begär en offert från vår kundtjänst.

Badrumsmöbler som spegelskåp har ofta inbyggt jordfelsskydd, som kan lösa ut till exempel vid strömavbrott. I det här fallet kanske spegelskåpets fasta uttag och ljuset inte fungerar. Den boende kan själv “återställa” felströmsskyddet: det görs genom att trycka på knappen som finns nära uttagen, ofta markerad med röd eller gul uppmärksamhetsfärg.

Om lysröret i spegelskåpet inte fungerar kan felet ligga i lysrörets tändare som är i slutet av sin livslängd. Av denna anledning är det bra att alltid byta ut röret och tändaren på lysrör samtidigt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss

SEO title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

SEO title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

SEO title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.